regulamin - Maximus Gym & Fitness

Przejdź do treści

Menu główne:


REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG GYM&FITNESS MAXIMUS.

1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Gym&Fitness Maximus.
2. Gym&Fitness Maximus, zwane dalej klubem, świadczy usługi w zakresie zajęć fitness, zajęć
na siłowni, porad dietetycznych, sauny, solarium oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Z
usług klubu mają prawo korzystać chętni, zwani dalej Klientami na zasadach określonych w
niniejszym regulaminie.

3. Klient zobowiązany jest do posiadania karty klubowej (wyjątek stanowią posiadacze
aktywnych multikarnetów oraz Klienci korzystający z usług jednorazowo). Koszt karty zgody
jest z cena podaną w cenniku. W przypadku zagubienia karty, Klient zobowiązany jest
powiadomić o tym fakcie pracownika recepcji i zakupić nową kartę, która zostanie wydana po
ustaleniu danych osobowych, numeru karty i uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem.

4. 4. Zarząd klubu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do klubu bez podania
przyczyny.

5. Z usług klubu, korzystać można po opłaceniu jednorazowego wejścia lub po
wykupieniu karnetu zgodnego z cennikiem podanym w ofercie klubu. Całą kwotę
należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Wyjątek stanowią osoby, które
korzystają z usług multikarnetów (np. Benefit/ Fit Profit / OK System) i posiadają
aktywny pakiet.

6. Klient korzysta z usług klubu stosownie do rodzaju wykupionego
karnetu/abonamentu/karty multikarnetowej, którą posiada.

7. Karnet ma formę imienną i nie może być udostępniany osobom trzecim bez zgody
właściciela lub menagera klubu.

8. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet. Niewykorzystane usługi nie stanowią
podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu.

9. W celu uzyskania faktury, za świadczone usługi, Klient zobowiązany jest o
pozostawienie niezbędnych danych odbiorcy i czas oczekiwania do 7 dni od daty
zakupu.

10. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od NNW.

11. Karnety są wystawione na czas określony, łącznie z weekendami i dniami
świątecznymi. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia,
zamknięcia w okresach świątecznych oraz wprowadzania zmian w grafiku zajęć
fitness.

12. Klub zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia
zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów przez ogłoszenie
na przeznaczonej do tego tablicy informacyjnej.

13. W usługach oferowanych przez klub mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16
rok życia i nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń. W przypadku zatajenia
takich przeciwwskazań,
za pojawienie się uszczerbku na zdrowiu odpowiada Klient. Klub nie odpowiada za
kontuzje korzystających usług.

14. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny
skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

15. Każdy ćwiczący zna własne możliwości fizyczne i sam odpowiada za wykonywanie
poszczególnych ćwiczeń lub korzystanie z usług.

16. W przypadku złego samopoczucia lub kontuzji podczas korzystania z usług, Klient
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie pracowników klubu.

17. Klienci ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone na terenie
klubu.

18. Klub zobowiązuje Klientów do przechowywania rzeczy na terenie klubu na
określonych zasadach:

18 a). Członek Klubu zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w
zamkniętych szafkach
usytuowanych w szatniach. Za zgubienie lub uszkodzenie kluczyka, będzie pobierana
opłata w wysokości 30 zł. Za skradzione lub zagubione rzeczy na terenie klubu,
Gym&Fitness Maximus nie ponosi odpowiedzialności.

18 b). Cenne i wartościowe przedmioty, Klient może na czas pobytu w siłowni złożyć w
depozycie w recepcji. Za skradzione lub zagubione rzeczy na terenie Klubu Gym &
Fitness Maximus nie ponosi odpowiedzialności.

13. 19. Przed zamknięciem klubu, wszystkie szafki usytuowane w szatniach, powinny
zostać opróżnione. Gym&Fitness Maximus, zastrzega sobie prawo do usunięcia i
przetrzymania znalezionych rzeczy do 7 dni od dnia znalezienia.

20. Do sterowania sprzętem nagłaśniającym, klimatyzacją itp. uprawnieni są tylko i wyłącznie
pracownicy klubu. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych.

21. Klub zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu. Kamery zainstalowane są jedynie
w celach bezpieczeństwa i dowodowych. Klient wyraża zgodę na rejestrowanie swojego
wizerunku. Klub zobowiązuje się wykorzystać wizerunek Klienta jedynie w celach wskazanych
wyżej, a w innych za zgodą wyrażoną na piśmie.

22. Uczestnicy szkoleń, warsztatów, imprez, eventów itp. organizowanych przez klub,
wyrażają zgodę na przetwarzanie bieżąco i w przyszłości wszelkich dokumentów
przedstawiających wizerunek uczestników mediach takich jak: internet, prasa, tv itp.

23. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania
alkoholu oraz wszelkiego rodzaju środków odurzających, jak również przychodzenia
pod wpływem tych środków. Osoby w stanie wskazującym na spożycie ww. środków
nie będą wpuszczone na teren klubu.

24. Pracownicy klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i
wnioski należy zgłaszać drogą mailową lub bezpośrednio do menagera klubu.
Korzystanie z usług klubu:
Klient klubu zobowiązany jest:

1. Nosić we wszystkich strefa klubu zmienne obuwie sportowe (inne od tego, w którym
przyszedł do klubu). Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w
zajęciach oraz ćwiczyć w poszczególnych strefach klubu.

2. Podczas ćwiczeń ze względów higienicznych posiadać i używać osobistego ręcznika.
Osoby nieposiadające ręcznika nie będą mogły korzystać z siłowni. Istnieje możliwość za
odpowiednią dopłatą wypożyczyć ręcznik w recepcji klubu.

3. Przestrzegać i zachowywać czystość oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm
zachowania.

4. Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń klubu,
znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów oraz przepisów pożarowych.

5. Po każdym ćwiczeniu odkładać sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.

6. Powstrzymywać się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu przez
innych lub powodować uszkodzenie lub zniszczenie mienia klubu.

7. W sali treningowej przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów/trenerów
oraz stosować się do regulaminu klubu. Przy ćwiczeniach z wolnymi ciężarami nie
należy rzucać sprzętem bezpośrednio na posadzkę.

8. Do okazywania wzajemnej tolerancji i zrozumienia względem siebie. Zabrania się
używanie wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub używania siły w stosunku
do drugiej osoby.

8. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania
alkoholu oraz wszelkiego rodzaju środków odurzających, jak również przychodzenia
pod wpływem tych środków.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY:

1. Przed wejściem na teren sauny i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych
urządzeń, należy zapoznać się z regulaminem oraz informacjami udzielanymi przez
pracowników recepcji.

2. W saunie oraz jej obrębie należy bezwzględnie stosować się do regulaminu oraz zaleceń
pracowników recepcji.

3. W celu skorzystania z usług dodatkowych, należy zwrócić się do pracowników klubu.

4. W saunie obowiązuje wyłącznie okrycie z użyciem ręcznika i/lub szlafroka.

5. W obrębie sauny dozwolone jest używanie wyłącznie obuwia basenowego (typu
klapki).Przed wejściem do sauny, należy bezwzględnie ww. obuwie zdjąć.

6. Przed wejściem do sauny należy dokładnie umyć ciało z użyciem mydła.

7. W saunach suchych, drewnianych należy rozkładać ręcznik, tak aby żadna część
ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.

8. W saunie kategorycznie zabrania się:
­ wchodzenia w ubraniu, stroju kąpielowym oraz obuwiu innym niż basenowe,
­ biegania po terenie i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,
­ wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczone do tego celu,
­ dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych grzewczych,
­ wnoszenia do pomieszczeń saun naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów
obcych, wnoszenia pomieszczeń sauny lodu, wnoszenia alkoholu i napojów alkoholowych,
­ wnoszenia własnego jedzenia i napojów, palenia tytoniu. niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
­ nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za
nieprzyzwoite lub obraźliwe.

10. Jedzenie i picie dozwolone jest wyłącznie w strefie kawiarni.

11. Zabrania się z korzystania z urządzeń w saunie osobom, których oznaki
zewnętrzne wskazują na zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne: grzybicę,
brodawicę, rumień, różę itp. otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny
osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia
równowagi, agresywne zachowania.

12. Zabrania się korzystania z sauny kobietom w czasie menstruacji.

13. Z sauny mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.

14. Osoby chore o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z sauny i innych
urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).

15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne przebywania ww. osób w
saunie.

16. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia
należy niezwłocznie
zgłaszać pracownikom klubu.

17. Za przedmioty wartościowe pozostawione bez uwagi właściciela podczas
korzystania z sauny klub nie ponosi odpowiedzialności.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego